یکی از معیار های رونق هر بازاری مربوط به میزان بازدید سایت های بزرگ آن بازار می باشد که سایت الکسا با توجه به رده بندی که ارائه می دهد به ما می تواند در این زمینه کمک بکند.