ما همواره می توانیم نکات مهمی را از نقشه بازار بورس به دست بیاوریم و یکی از این نکات شناسایی صنایع پیشرو هست بنابراین شما با آموزش نکات مهم نقشه بازار بورس قادر به روانشناسی بازار سرمایه خواهید شد که این یک موضوع بسیار مهمی می باشد.

ما در این فیلم آموزشی قصد داریم نکته ی مهمی از نقشه ی بازار بورس را بررسی بکنیم.