برخی نمودار ها حساسیت ویژه ای به گپ تعدیل نشده دارند و معمولا بعد پر شدن این گپ با فشار فروش مواجه می شوند و ما در این فیلم آموزشی سعی داریم موضوع گپ تعدیل نشده را روی یک مثال بررسی بکنیم.