در بورس استراتژی های زیادی وجود دارد که یکی از آن ها استراتژی میانگین متحرک می باشد که می تواند به عنوان ابزار کمکی هنگام تحلیل ها استفاده بشود.