نقدشوندگی در بورس یکی از مباحث بسیار مهم می باشد که هر معامله گر موظف هست که قبل شروع تحلیل حتما وضعیت نقدشوندگی آن سهم را بررسی بکند.