دسته: روانشناسی معاملات

یکی از فاکتور های مهمی که در معامله کردن باید در نظر بگیرید روانشناسی معاملات و تحرکات قیمت هست، شما با روانشناسی تحرکات می توانید میزان ورود نقدینگی و پول هوشمند را تشخیص بدهید و اینکه بازیگران قیمت چه نقشه هایی برای آینده آن در نظر دارند.

شما در این بخش با استفاده از مطالبی که در پایین ارائه شده است خواهید آموخت چطور یک روانشناس حرفه ای معاملات باشید.