خیلی اوقات نمودار به یک خط روندی برخورد می کند ولی شما آن موقع به فکر فرو می روید که آیا نمودار به خط روند مورد نظر واکنش خواهد داد یا خیر؟! برای پاسخ به این مسئله ما می توانیم از ترفند حجم معاملات استفاده بکنیم.

اگر هنگام برخورد نمودار به خط روند حجم معاملات به شدت افزایش بیابد و فشار معاملاتی خاصی بر روی سهم حاکم بشود آن موقع می توان به این نتیجه رسید که احتمالا عده ای روی روند مذکور کمین کرده اند و بعد رسیدن نمودار به روند مورد نظر شروع به واکنش نشان دادن کرده اند ، البته نکته ی فوق بیشتر در روند های نزولی صادق می باشد.

برای نمونه در مثال زیر هر وقت نمودار به روند نزولی برخورد کرده بعدش حجم معاملات افزایش پیدا کرده و سپس با فشار فروش بازیگر و نوسانگیر ها مواجه شده و سپس اصلاح کرده است:

با این حال گاهی اوقات هم پیش می آید که نمودار بعد از برخورد با خط روند بدون اینکه حجم معاملات افزایش بیابد تغییر جهت بدهد بنابراین این تکنیک صرفا یک تکنیک کمکی می باشد به طوری که موقع برخورد خط روند با نمودار و افزایش حجم معاملات آن موقع این تکنیک به ما هشدار تغییر روند می دهد و در آن صورت باید با احتیاط بیشتری عمل بکنیم.