یکی از کاربرد های مهم تابلوخوانی در تعیین حمایت های روانی یک سهم می باشد چرا که ما می توانیم با رصد حجم های معاملاتی یک سهم نواحی برگشتی آن را شناسایی بکنیم.

ما در این فیلم آموزشی قصد داریم با تکنیک تابلوخوانی نواحی کلیدی یک سهم را تشخیص بدهیم.